آسمان مقدس

آسمان مقدس شاعر : شیرین جواهریان(گاتا فایدیم ) آسمانی بود و عشقی زیر پرچمش مردمانی و رنگ نوری که خیانت

بیشتر بخوانید